reiru al startpaĝo > IIK 2006 informoj > aliĝintoj > fotoj pri la kongreseto

37a Internacia Infana Kongreseto   29 julio - 5 aŭgusto 2006   Prato kaj Pinokjo
          iri rekte al > aliĝilo > kotizoj kaj kontaktoj .           malfermu aliĝilon (PDF, 316 kb) aŭ komunikon al gepatroj (RTF, 18 kb)


Junulargastejo Villa Fiorelli akceptos nin – ĝi estas kooperative prizorgata kaj posedata de la urbo Prato. Tiu urbo troviĝas 20km. norde de UK-urbo Florenco, kaj havas proksimume 190.000 logantojn, la plimulto laboras en teksaj fabrikoj.
La gastejo (vidu la 2 fotojn) povas akcepti ĝis 52 personoj. Estas 11 ĉambroj (7x4 litoj, 1x6 litoj, 2x8 litoj, 1x2 litoj taŭgaj por handikapuloj). Ĉiu ĉambro havas propran banejon kun duŝo; oni provizas littukojn. Ĉiuj ĉambroj estas en la sama konstruaĵo, ankaŭ la manĝejoj (tri-kvar ĉambroj). La ejo provizos por ni tri manĝojn tage – kun bufeda elekto kaj pladoj por vegetaranoj ks. laŭ antaŭanonco. Ni prizorgos intermanĝetojn (fruktojn, ktp.) Por ludado kaj gruplaboro eblas uzi la manĝo-ĉambrojn kaj salonegon. Ni uzos komunan buson komence kaj fine de la semajno. Por aliaj, la gastejo estas atingebla de la stacidomo de Prato per oftaj aŭtobusoj, la vojaĝo daŭras 10-15 minutojn.
La Vilao situas en la kvartalo Galceti (Galĉeti); ĝi havas propran ĝardenon, kaj troviĝas meze en granda publika parko, kie kutime promenas kaj ludas la pratanoj. La Vilao situas piede de 420-metra monteto, kies pinton oni atingas ene de horo. La kvar-basena komunuma naĝejo estas atingebla per urbaj busoj. Apud la gastejo estas Centro pri Naturaj Sciencoj, kie oni prizorgas kaj kuracas vunditajn bestojn por poste liberigi ilin. Tie troviĝas ankau ekzotikaj bestoj, kiujn la posedintoj ne plu kapablis teni. En tiu centro estas ankaŭ astronomia observatorio. Por ekskursoj, ni certe vizitos la historian centron de Prato, kiu estas malgranda sed bela: estas renesanca katedralo (vidu suban foton), mezepoka kastelo, palacoj, preĝejoj...: ni povas viziti tiujn antaŭ aŭ post la naĝejo. Florenco estas atingebla trajne dum 20 minutoj: ni devus viziti ion el tiu belega urbo.
    La vespera rakonto por etuloj verŝajne estos la jam tradukita ‘Pinokjo’, la plej fama el la italaj infanaj libroj. Des pli ĉar ĝia aŭtoro naskiĝis en Florenco. En la urbeto Collodi (Kollodi), kie naskiĝis la patrino de la verkinto, estas bela parko pri Pinokjo, kaj ni planas ke tio estu la celo de nia tuttaga ekskurso. Ĝi estas alirebla en 90 minutoj perbuse. Fakte, tiu urbeto provizis al la aŭtoro sian plum-nomon -- lia vera nomo estis Karlo Lorencini.
Somere en centra Italio, precipe ebenaĵe, estas varme: pli ol 30°C. La apuda arbaro kaj monteto mildigos tion. La ĉambroj estas klimatizitaj. Kuloj kaj iksodoj ekzistas, kiel ĉie, kaj ni atentos tion. La kranakvo estas trinkebla. Ni planas unu gvidanton au helpanton por ĉiu kvino da infanoj, estos ital-parolanta gvidanto kun ni.
La kotizo kovras kostojn de restado, tri manĝoj tage, intermanĝetoj kaj programo de la vespero de la 29a de julio ĝis la mateno de la 5a de aŭgusto, ekskursoj kaj alven/forira transporto. Ĝi ne inkluzivas asekuron, kiun gepatroj mem prizorgu, liverante pruvilon. Aliĝo ekestas definitiva kaj estos konfirmita post ricevo de minimuma antaŭpago de 150 eŭroj al la Centra Oficejo de Universala Esperanto-Asocio (UEA), kies alven-dato determinas la plenan sumon pagendan. La cetero estos pagenda plejlaste al la kasisto de UEA komence de la Universala Kongreso.


Aliĝilo por la 37a Internacia Infana Kongreseto en Prato, Italio, 29 julio - 5 aŭgusto 2006
Bv. plenskribi apartan aliĝilon por ĉiu infano.
Familia nomo:
Persona nomo:
Vok-nomo (se havas):
Knabo/Knabino?
Naskiĝdato (jaro/monato/tago):
Adreso (nacilingve, latin-litere):
Telefono (laboreja/hejma?):
Ret-adreso (familia/laboreja/propra?):
Familia/Infana Hejmpaĝo:
Nomo, UEA-kodo de la plenkreskulo kiu aligas la infanon:
Adreso (se alia ol supre) de la plenkreskulo kiu aligas la infanon:
Nomo kaj adreso de tiu kiu akompanos la infanon al Florenco:
Ĉu tiu venos kun auto? Jes/Ne.
Ĉu la infano estas vegetarano? Ne/Jes.
Ĉu havas aliajn dietajn limigojn aŭ bezonojn?
Ĉu la infano havas alergion aŭ ion alian atentintan pri la sanstato? Ne/Jes.
Nome:
Kiom estas la lingvoscio? Sufiĉa/Bona/Tre flua.
Ni havas kaj kunportos membrokarton de la junulargasteja asocio: Ne/Jes.
Se la infano estas muzikema, nomu la instrumentojn:
Ĉu oni povos kunporti instrumentojn? Kiujn?
Kiujn ludilojn/aktivigilojn/E-librojn la infano povos kunporti?
Kiajn erojn la infano dezirus en la programo?
Kiujn kontribuaĵojn povos fari al la programo?
Nomu la ĉefajn interesojn de la infano:
    Jen foto de la infano (liveru fizike aŭ kiel JPEG).
Tio estas: Nur por via arĥivo / Por la hejmpaĝo de IIK.

Mi aldonas biografieton pri la infano (10-20 linioj), informante, i.a. kiel tiu eklernis kaj uzas Esperanton kaj aliajn lingvojn.
Tio estas: Nur por via arĥivo / Por la hejmpaĝo de IIK.

Ni aldonas rakonteton, verketon de la infano mem (eventuale kun koloraj desegnaĵoj kaj/aŭ fotoj), cele al aperigo en la hejmpaĝo de IIK kaj eventuala IIK-kajero. Jes/Ne

Mi atestas per mia subskribo, ke la infano respektos la IIK-regulojn kaj komprenos ke (krom krizokaze) ŝi/li rajtas paroli nur esperante dum la IIK.

Mi pagos/is al UEA la sumon de EUR:
(alivalute:     )
en la dato:
pere de:

Subskribo:
Loko:
Dato:

Bonvolu sendi informilon pri: ( ) UEA, ( ) ILEI, ( ) Juna amiko.
Bonvolu sendi la aliĝilon al la administranto kaj la pagon al la Centra Oficejo (adresoj poste).
Por rete sendi aliĝilon, kopiu ĉi-suprajn liniojn al teksta mesaĝo, plenigu ĉion kaj rete sendu al la administranto
Pri pagmanieroj al UEA, vidu la Jarlibron aŭ ĝian hejmpaĝon www.uea.org - pagmanieroj
.
Kotizoj en eŭroj: A- kaj B-landoj laŭ la UK-difino:
Limoj A-landoj B-landoj
31. januaro 2006 255 220
31. marto 2006 285 250
30. junio 2006 315 280
poste 345 310
   
Rabato por helpantoj kaj infanoj post la unua el unu familio: 15%
   
Aliĝu frue! Nur se ni povos antaŭ-anonci 45 infanojn, ni havos la tutan ejon por IIK-anoj. Post alveno de la 45a aliĝo, ni ne povos akcepti pliajn petojn.
   

Ni akceptas infanojn infanojn inter 7- kaj 13-jaraj, kiuj jam komprenas kaj parolas Esperanton; tiuj povas veni el E-familioj aŭ lernejaj klasoj.
Pli junaj infanoj bezonas prizorganton; kontaktu nin pri la kondiĉoj. Pli aĝaj infanoj povas fariĝi helpantoj.
Infanoj, helpantoj kaj gvidantoj ricevas aŭtomatan kaj senpagan aliĝon al la UK.

Aliĝadministranto, komisiito: Bert Schumann, Francio.
Respondeculo pri IIK en LKK: Leonardo Pampaloni.
Centra Oficejo: Nw. Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando.

Malaliĝoj: Kaze de skriba malaliĝo al la administranto aŭ la CO antaŭ 10 junio 2006, la pagita sumo estos redonita minus 30 EUR por ĉiu infano. Aliĝo estas, sub certaj kondiĉoj kaj post interkonsento, transigebla al alia infano. Pri ceteraj kondiĉoj de aliĝo, ĉe la paĝaro de UEA: www.uea.org

Jen la Unua KomunIIKo. Postaj KomunIIKoj estos sendataj ret-mesaĝe, nur al la personoj kiuj aligis infanojn kaj konataj interesiĝantoj.


Vidu fotojn pri ...
... Kiu jam aliĝis (depost 13a de januaro 2006)
... IIK Pailgio perlas, Litovio, julio 2005
... IIK Lerum, Svedio, julio-aŭgusto 2003
Legu pri ...
... UEA
... ILEI
... Juna Amiko
... Regularo de IIK
... Impresoj de infanoj pri IIK 2003
... Artikolo pri IIK2001
... Artikolo pri IIK2003